แหล่งเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย

การเรียนรู้ไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียน พื้นที่แห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ (learning space) ที่พร้อมให้ทุกคนสามารถเข้ามาเรียนรู้ร่วมกัน

เนื้อหา เทอม 2 ปีการศึกษา 2566

เนื้อหา เทอม 1 ปีการศึกษา 2566